V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

1 Z├íkladn├ę ustanovenia

1.1. Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len “VOP”) upravuj├║ vz┼ąahy medzi zmluvn├Żmi stranami k├║pnej zmluvy, kedy na jednej strane je spolo─Źnos┼ą gaming.sk s.r.o., I─îO 53011040, DI─î: 2121250670, I─î DPH: SK2121250670 so s├şdlom Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn, zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Tren─Ź├şne, vlo┼żka ─Ź├şslo 39999/R ako pred├ívaj├║ci (─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ciÔÇť) a na strane druhej je kupuj├║ci, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą aj spotrebite─żom (─Ćalej len ÔÇ×kupuj├║ciÔÇť). Sme platite─ż DPH.

 

1.2. Tieto VOP s├║ v s├║lade s ustanoveniami z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v platnom znen├ş (─Ćalej len ÔÇ×ob─Źiansky z├íkonn├şkÔÇť), z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża a o zmene z├íkona Slovenskej n├írodnej rady ─Ź. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len ÔÇ×z├íkon o ochrane spotrebite─żaÔÇť), z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ÔÇ× z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żkuÔÇť)

 

1.3. Kupuj├║cim je spotrebite─ż alebo podnikate─ż.

Spotrebite─żom je fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej ─Źinnosti alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti.

Pr├ívne vz┼ąahy pred├ívaj├║ceho so spotrebite─żom v├Żslovne neupraven├ę t├Żmito VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├ík. ─Ź 40/1964 Zb., Ob─Źiansky z├íkonn├şk, ako aj s├║visiacimi predpismi.

Podnikate─żom sa rozumie:

a) osoba zap├şsan├í v obchodnom registri,

b) osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia,

c) osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade in├ęho ne┼ż ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia pod─ża osobitn├Żch predpisov,

d) osoba, ktor├í vykon├íva po─żnohospod├írsku v├Żrobu a je zap├şsan├í do evidencie pod─ża osobitn├ęho predpisu.

Kupuj├║ci podan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito VOP a ┼że s nimi s├║hlas├ş, a to v znen├ş platnom a ├║─Źinnom v momente odoslania objedn├ívky.

Kupuj├║ci si je vedom├Ż, ┼że mu k├║pou produktov, ktor├ę s├║ v obchodnej ponuke pred├ívaj├║ceho, nevznikaj├║ ┼żiadne pr├íva na pou┼ż├şvanie registrovan├Żch zna─Źiek, obchodn├Żch n├ízvov, firemn├Żch log ─Źi patentov pred├ívaj├║ceho alebo ─Ćal┼í├şch firiem, ak nie je v konkr├ętnom pr├şpade osobitnou zmluvou dohodnut├ę inak.

1.4. Prev├ídzkovate─ż internetov├ęho obchodu zverej┼łuje zoznam tovarov, ktor├ę pon├║ka z├íkazn├şkovi a umo┼ż┼łuje z├íkazn├şkovi tovary objedn├íva┼ą prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu na adrese: https://www.gaming.sk, (─Ćalej iba “elektronick├Ż obchod”). Tieto obchodn├ę podmienky s├║ viazan├ę na n├íkup v elektronickom obchode. Za┼íkrtnut├şm pol├ş─Źka pred odoslan├şm objedn├ívky formou elektronick├ęho obchodu z├íkazn├şk vyjadruje, ┼że si v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pre─Ź├ştal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a v┼íetk├Żm podmienkam, a ┼że s nimi s├║hlas├ş.

1.5. Inform├ície o tovare uveden├ę v katal├│gu elektronick├ęho obchodu s├║ ─Źerpan├ę z verejne pr├şstupn├Żch zdrojov a ofici├ílnych str├ínok v├Żrobcu. Prev├ídzkovate─ż internetov├ęho obchodu si vyhradzuje pr├ívo na zmenu inform├íci├ş o tovare uveden├Żch v katal├│gu elektronick├ęho obchodu bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia. Kupuj├║cemu v┼íak pred uzavret├şm k├║pnej zmluvy s pred├ívaj├║cim bud├║ uveden├ę hlavn├ę vlastnosti tovaru alebo charakter slu┼żby v rozsahu primeranom pou┼żit├ęmu prostriedku komunik├ície a tovaru alebo slu┼żbe. Farebn├ę zobrazenie tovaru na monitore nemus├ş presne zodpoveda┼ą re├ílnym farebn├Żm odtie┼łom v skuto─Źnosti. Zobrazenie farebn├Żch odtie┼łov je z├ívisl├ę na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. in├ęho pou┼żit├ęho zobrazovacieho zariadenia.

2 Objednávanie, uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupuj├║ci realizuje objedn├ívku tovaru t├Żmito sp├┤sobmi:

┬Ě prostredn├şctvom svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu, po predch├ídzaj├║cej registr├ícii v internetovom obchode,

┬Ě vyplnen├şm objedn├ívkov├ęho formul├íra bez registr├ície.

2.2. Pri zad├ívan├ş objedn├ívky si kupuj├║ci vyberie tovar, po─Źet kusov tovaru, sp├┤sob platby a doru─Źenia.

Pred odoslan├şm objedn├ívky je kupuj├║cemu umo┼żnen├ę kontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky vlo┼żil. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo Odosla┼ą objedn├ívku s povinnos┼ąou platby. ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Podmienkou platnosti objedn├ívky je vyplnenie v┼íetk├Żch povinn├Żch ├║dajov v objedn├ívkovom formul├íri a potvrdenie kupuj├║ceho o tom, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami.

Okam┼żite po obdr┼żan├ş objedn├ívky za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu, ktor├║ kupuj├║ci pri objednan├ş zadal. Toto potvrdenie sa pova┼żuje za uzavretie zmluvy. K├║pna zmluva je uzatvoren├í potvrden├şm objedn├ívky pred├ívaj├║cim na emailov├║ adresu kupuj├║ceho.

2.3. V pr├şpade, ┼że niektor├Ż z po┼żiadaviek uveden├Żch v objedn├ívke nem├┤┼że pred├ívaj├║ci splni┼ą, za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu zmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva je v takom pr├şpade uzatvoren├í potvrden├şm kupuj├║ceho o prijatie tejto ponuky pred├ívaj├║cemu na jeho emailov├║ adresu uveden├║ v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach.

2.4. V┼íetky objedn├ívky prijat├ę pred├ívaj├║cim s├║ z├ív├Ązn├ę. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku, dokia─ż nie je kupuj├║cemu doru─Źen├ę ozn├ímenie o prijat├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku telefonicky na telef├│nne ─Ź├şslo alebo email pred├ívaj├║ceho uveden├Ż v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach.

2.5. V pr├şpade, ┼że do┼ílo k zjavnej technickej chybe na strane pred├ívaj├║ceho pri uveden├ş ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objedn├ívania, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż doda┼ą kupuj├║cemu tovar za t├║to ├║plne zjavne chybn├║ cenu ani v pr├şpade, ┼że kupuj├║cemu bolo zaslan├ę automatick├ę potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok. Pred├ívaj├║ci informuje kupuj├║ceho o chybe bez zbyto─Źn├ęho odkladu a za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu zmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva je v takom pr├şpade uzavret├í potvrden├şm o prijat├ş kupuj├║cim na emailov├║ adresu pred├ívaj├║ceho.

3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż:

 • doda┼ą na z├íklade objedn├ívky potvrdenej pred├ívaj├║cim kupuj├║cemu tovar v dohodnutom mno┼żstve, kvalite a term├şne,
 • zabezpe─Źi┼ą, aby dodan├Ż tovar sp─║┼łal platn├ę pr├ívne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavret├ş k├║pnej zmluvy, najnesk├┤r v┼íak spolu s dodan├şm tovaru poskytn├║┼ą kupuj├║cemu potvrdenie o uzavret├ş k├║pnej zmluvy na trvanlivom nosi─Źi, napr├şklad prostredn├şctvom e-mailu.
 • odovzda┼ą kupuj├║cemu najnesk├┤r spolu s tovarom v p├şsomnej alebo elektronickej podobe v┼íetky doklady potrebn├ę na prevzatie a u┼ż├şvanie tovaru a ─Ćal┼íie doklady predp├şsan├ę platn├Żmi pr├ívnymi predpismi (n├ívody, z├íru─Źn├Ż list, dodac├ş list, da┼łov├Ż doklad).

3.2 Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo na riadne a v─Źasn├ę zaplatenie k├║pnej ceny od kupuj├║ceho za dodan├Ż tovar.

3.3 Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo stornova┼ą objedn├ívku, ak z d├┤vodu vypredania z├ísob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopn├Ż doda┼ą tovar kupuj├║cemu v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami alebo v cene, ktor├í je uveden├í v internetovom obchode, pokia─ż sa so z├íkazn├şkom nedohodne na n├íhradnom plnen├ş. O stornovan├ş objedn├ívky bude z├íkazn├şk informovan├Ż telefonicky alebo e-mailom a v pr├şpade ├║hrady k├║pnej ceny alebo jej ─Źasti mu bud├║ finan─Źn├ę prostriedky vr├íten├ę v lehote do 14 dn├ş od storna objedn├ívky na n├şm ur─Źen├Ż ├║─Źet, pokia─ż sa s pred├ívaj├║cim nedohodne inak.

4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupuj├║ci bol pred├ívaj├║cim obozn├ímen├Ż s t├Żm, ┼że s├║─Źas┼ąou objedn├ívky je povinnos┼ą zaplati┼ą k├║pnu cenu.

4.2 Kupuj├║ci je povinn├Ż:

 • prevzia┼ą zak├║pen├Ż alebo objednan├Ż tovar,
 • zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu dohodnut├║ k├║pnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vr├ítane n├íkladov na doru─Źenie tovaru,
 • nepo┼íkodzova┼ą dobr├ę obchodn├ę meno pred├ívaj├║ceho,
 • potvrdi┼ą v dodacom liste prevzatie tovaru svoj├şm podpisom alebo podpisom n├şm poverenej osoby

4.3 Kupuj├║ci m├í pr├ívo na dodanie tovaru v mno┼żstve, kvalite, term├şne a mieste dohodnutom zmluvn├Żmi stranami v z├ív├Ąznom akceptovan├ş objedn├ívky.

4.4 Kupuj├║ci ÔÇô spotrebite─ż, m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu (e-mailom na adresu: info@gaming.sk), ak nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva. Ak pred├ívaj├║ci odpovie na t├║to ┼żiados┼ą zamietavo alebo na ┼łu neodpovie do 30 dn├ş od jej odoslania, spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov (─Ćalej len subjekt ARS) pod─ża z├íkona 391/2015 Z.z. ARS subjektami s├║ org├íny a opr├ívnen├ę pr├ívnick├ę osoby pod─ża ┬ž 3 z├íkona 391/2015 Z.z. N├ívrh m├┤┼że spotrebite─ż poda┼ą sp├┤sobom ur─Źen├Żm pod─ża ┬ž 12 z├íkona 391/2015 Z.z.

4.5 Spotrebite─ż m├┤┼że poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą aj prostredn├şctvom platformy alternat├şvneho rie┼íenia sporov RSO, ktor├í je dostupn├í online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6 Alternat├şvne rie┼íenie sporov m├┤┼że vyu┼żi┼ą len spotrebite─ż ÔÇô fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len sporu medzi spotrebite─żom a pred├ívaj├║cim, vypl├Żvaj├║ceho zo spotrebite─żskej zmluvy alebo s├║visiaceho so spotrebite─żskou zmluvou. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa t├Żka len zml├║v uzatvoren├Żch na dia─żku. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa net├Żka sporov, kde hodnota sporu neprevy┼íuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS m├┤┼że od spotrebite─ża po┼żadova┼ą ├║hradu poplatku za za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu maxim├ílne do v├Ż┼íky 5 EUR s DPH.

4.7 Podrobnej┼íie inform├ície o celej problematike n├íjdete v Z├íkone ─Ź. 391/2015 o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov, v Nariaden├ş Eur├│pskeho parlamentu a rady E├Ü ─Ź. 524/2013 a v z├íkone ─Ź. 102/2014 o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru na dia─żku alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku (znenie od 1.2.2016).
Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s pred├ívaj├║cim gaming.sk, s.r.o. je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia Hurbanova 59, 911 01 Tren─Ź├şn, www.soi.sk alebo in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupn├Ż na str├ínke http://www.mhsr.sk ); spotrebite─ż m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov sa obr├íti.

5 Platobn├ę podmienky a dodanie tovaru

5.1 Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci uhradi┼ą nasledovn├Żmi sp├┤sobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho ─Ź. IBAN: SK51 8330 0000 0024 0181 2877 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, veden├Ż vo Fio a.s..
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho prostredn├şctvom PayPal

Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru v dohodnutej v├Ż┼íke. Ak nie je ─Ćalej uveden├ę v├Żslovne inak, rozumie sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru.

V pr├şpade platby prostredn├şctvom platobnej br├íny postupuje kupuj├║ci pod─ża pokynov pr├şslu┼ín├ęho poskytovate─ża elektronick├Żch platieb.

V pr├şpade bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok kupuj├║ceho uhradi┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej ─Źiastky na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

5.2 Tovar je kupuj├║cemu doru─Źen├Ż v lehote 10 – 30 dn├ş od prijatia platby z├íkazn├şkom.

Tovar je kupuj├║cemu doru─Źen├Ż na adresu ur─Źen├║ kupuj├║cim v objedn├ívke. Vo─żba sp├┤sobu dodania sa vykon├íva po─Źas objedn├ívania tovaru.

N├íklady na dodanie tovaru v z├ívislosti na sp├┤sobe odoslania a prevzatia tovaru s├║ uveden├ę v objedn├ívke kupuj├║ceho a v potvrden├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade osobitn├ęho po┼żiadavky kupuj├║ceho, nesie kupuj├║ci riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę s t├Żmto sp├┤sobom dopravy.

Ak je pred├ívaj├║ci pod─ża k├║pnej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę kupuj├║cim v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş. V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom, ne┼ż bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek z├ívad toto bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade zistenia poru┼íenia obalu sved─Źiaceho o neopr├ívnenom vniknut├ş do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą.

Pred├ívaj├║ci vystav├ş kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad – fakt├║ru. Da┼łov├Ż doklad je odoslan├Ż na emailov├║ adresu kupuj├║ceho. V pr├şpade z├íujmu o zaslanie fakt├║ry v papierovej forme je mo┼żn├ę vyu┼żi┼ą n├í┼í kontaktn├Ż formul├ír.ÔÇť

Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şcke pr├ívo k tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny za tovar, vr├ítane n├íkladov na dodanie, najsk├┤r v┼íak prevzat├şm tovaru. Zodpovednos┼ą za n├íhodnou skazu, po┼íkodenie ─Źi stratu tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupuj├║ci povinnos┼ą tovar prevzia┼ą, ale v rozpore s k├║pnou zmluvou tak neurobil.

6 K├║pna cena

Inform├ície o tovare, vr├ítane uvedenia cien jednotliv├ęho tovaru a jeho hlavn├Żch vlastnost├ş s├║ uveden├ę pri jednotliv├Żch tovaroch v katal├│gu internetov├ęho obchodu. Ceny tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty, v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov a n├íkladov za vr├ítenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż po┼ítou. Ceny tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, po ktor├║ s├║ zobrazovan├ę v internetovom obchode.

V internetovom obchode s├║ zverejnen├ę inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru. Inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru uveden├ę v internetovom obchode platia len v pr├şpade, ke─Ć je tovar doru─Źovan├Ż v r├ímci ├║zemia Slovenskej republiky.

Pr├şpadn├ę z─żavy z k├║pnej ceny tovaru nemo┼żno navz├íjom kombinova┼ą, ak sa nedohodne pred├ívaj├║ci s kupuj├║cim inak.

7 Pr├íva z vadn├ęho plnenia

7.1 Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że tovar pri prevzat├ş nem├í vady. Najm├Ą pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że v ─Źase, ke─Ć kupuj├║ci tovar prevzal:

┬Ě m├í tovar vlastnosti, ktor├ę si strany dohodli, a m├í tak├ę vlastnosti, ktor├ę pred├ívaj├║ci alebo v├Żrobca op├şsal alebo ktor├ę kupuj├║ci o─Źak├íval vzh─żadom na charakter tovaru a na z├íklade reklamy nimi vykon├ívan├ę,

┬Ě sa tovar hod├ş k ├║─Źelu, ktor├Ż pre jeho pou┼żitie pred├ívaj├║ci uv├ídza alebo ku ktor├ęmu sa tovar rovnak├ęho druhu be┼żne pou┼ż├şva,

┬Ě tovar zodpoved├í kvalitou alebo preveden├şm dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akos┼ą alebo prevedenie ur─Źen├ę pod─ża dohodnut├ęho vzoru alebo predlohy,

┬Ě je tovar v zodpovedaj├║com mno┼żstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov.

Ako postupova┼ą pri preberan├ş z├ísielky?

V┼íetky na┼íe polo┼żky op├║┼í┼ąaj├║ sklad s obalom v perfektnom stave. Prv├í vec, ktor├║ by ste mali urobi┼ą, je skontrolova┼ą, ─Źi sa po─Źet prijat├Żch bal├şkov zhoduje s odoslan├Żmi. Po druh├ę, d├┤kladne skontrolujte ka┼żd├Ż bal├şk zvonka, aby ste zistili, ─Źi nejav├ş zn├ímky toho, ┼że bol zasiahnut├Ż alebo sa s n├şm nespr├ívne zaobch├ídzalo, ako s├║ hrbole, priehlbiny, diery, ┼íkatule v zlom stave, kuri├ęrske pe─Źate alebo ak├ęko─żvek znaky, ktor├ę m├┤┼żu vies┼ą k podozreniu, ┼że tovar m├┤┼że by┼ą po┼íkoden├Ż. Na dodacom liste kuri├ęra je povinn├ę zanecha┼ą pozn├ímku a podpis, ─Źi u┼ż na papieri alebo na digit├ílnej podpore (PDA), ÔÇ×BAL├ŹK VIDITE─ŻNE PO┼áKODEN├ŁÔÇť, ak s├║ tieto znaky pr├ştomn├ę. Ak bal├şk nepodp├ş┼íete ako VIDITE─ŻNE PO┼áKODEN├Ł a potom nepredlo┼ż├şte obr├ízky, na ktor├Żch je vidite─żn├ę po┼íkodenie, bude incident automaticky zamietnut├Ż.

7.2 Povinnosti z chybn├ęho plnenia m├í pred├ívaj├║ci minim├ílne v takom rozsahu, v akom trvaj├║ povinnosti z chybn├ęho plnenia v├Żrobcu. Kupuj├║ci je inak opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├ívo z vady, ktor├í sa vyskytne u spotrebn├ęho tovaru v ─Źase dvadsiatich ┼ítyroch mesiacov od prevzatia.

7.3 Ak je na pred├ívanom tovare, na jeho obale, n├ívode pripojen├ęmu k tovaru alebo v reklame v s├║lade s in├Żmi pr├ívnymi predpismi uveden├í doba, po ktor├║ je mo┼żn├ę tovar pou┼żi┼ą, pou┼żij├║ sa ustanovenia o z├íruke za akos┼ą. Z├írukou za akos┼ą sa pred├ívaj├║ci zav├Ązuje, ┼że tovar bude po ur─Źit├║ dobu sp├┤sobil├Ż na pou┼żitie na obvykl├Ż ├║─Źel alebo ┼że si zachov├í obvykl├ę vlastnosti. Vytkol ak kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu vadu tovaru opr├ívnene, nebe┼ż├ş lehota na uplatnenie pr├ív z chybn├ęho plnenia ani z├íru─Źn├í doba po dobu, po ktor├║ nem├┤┼że kupuj├║ci chybn├Ż tovar u┼ż├şva┼ą.

7.4 Ustanovenia uveden├ę v predch├ídzaj├║com odseku obchodn├Żch podmienok sa neuplatnia u tovaru pred├ívan├ęho za ni┼ż┼íiu cenu na vadu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, na opotrebenie tovaru sp├┤soben├ę jeho obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, u pou┼żit├ęho tovaru na vadu zodpovedaj├║ce miere pou┼ż├şvania alebo opotrebenia, ktor├║ tovar mal pri prevzat├ş kupuj├║cim, alebo ak to vypl├Żva z povahy tovaru. Pr├ívo z chybn├ęho plnenia kupuj├║cemu nen├íle┼ż├ş, ak pred prevzat├şm tovaru vedel, ┼że tovar m├í vadu, alebo ak vadu s├ím kupuj├║ci sp├┤sobil.

7.5 V pr├şpade v├Żskytu vady m├┤┼że kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu predlo┼żi┼ą reklam├íciu a po┼żadova┼ą:

┬Ě v├Żmenu za nov├Ż tovar,

┬Ě opravu tovaru,

┬Ě primeran├║ z─żavu z k├║pnej ceny,

┬Ě odst├║pi┼ą od zmluvy.

7.6 U vady, ktor├í znamen├í nepodstatn├ę poru┼íenie zmluvy (bez oh─żadu na to, ak ide o vadu odstr├ínite─żn├║ ─Źi neodstr├ínite─żn├║), m├í kupuj├║ci n├írok na odstr├ínenie vady alebo primeran├║ z─żavu z k├║pnej ceny.

7.7 Ak sa vyskytol pr├şpad odstr├ínite─żnej vady po oprave opakovane (zvy─Źajne tretia reklam├ícia pre rovnak├║ z├ívadu alebo ┼ítvrt├í pre odli┼ín├ę z├ívady) alebo m├í tovar v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet ch├Żb (spravidla najmenej tri chyby s├║─Źasne), m├í kupuj├║ci pr├ívo uplatni┼ą po┼żiadavku na z─żavu z k├║pnej ceny, v├Żmenu tovaru alebo odst├║pi┼ą od zmluvy.

7.8 Pri uplatnen├ş reklam├ície je kupuj├║ci povinn├Ż pred├ívaj├║cemu ozn├ími┼ą, ak├ę pr├ívo si zvolil. Zmena vo─żby bez s├║hlasu pred├ívaj├║ceho je mo┼żn├í len vtedy, ┼żiadal Ak kupuj├║ci opravu vady, ktor├í sa uk├í┼że by┼ą neodstr├ínite─żn├í. Nezvol├ş ak kupuj├║ci si svoje pr├ívo z podstatn├ęho poru┼íenia zmluvy v─Źas, m├í pr├íva rovnak├í ako pri nepodstatnom poru┼íen├ş zmluvy.

7.9 Ak pred├ívaj├║ci preuk├í┼że, ┼że kupuj├║ci pred prevzat├şm o chybe tovaru vedel alebo ju s├ím sp├┤sobil, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż n├íroku kupuj├║ceho vyhovie┼ą.

7.10 Kupuj├║ci nem├┤┼że reklamova┼ą z─żavnen├Ż tovar z d├┤vodu, pre ktor├Ż je dan├Ż tovar z─żavnen├Ż.

7.11 Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż prija┼ą reklam├íciu v s├şdle alebo mieste podnikania, v ktorom je prijatie reklam├ície mo┼żn├ę. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż kupuj├║cemu vyda┼ą p├şsomn├ę potvrdenie o tom, kedy kupuj├║ci pr├ívo uplatnil, ─Źo je obsahom reklam├ície a ak├Ż sp├┤sob vybavenia reklam├ície kupuj├║ci po┼żaduje, ako aj potvrdenie o d├ítume a sp├┤sobe vybavenia reklam├ície, vr├ítane potvrdenia o vykonan├ş opravy a ─Źase jej trvania, pr├şpadne p├şsomn├ę od├┤vodnenie zamietnutia reklam├ície.

7.12 Pred├ívaj├║ci alebo n├şm poveren├Ż pracovn├şk rozhodne o reklam├ícii ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch do troch pracovn├Żch dn├ş. Do tejto lehoty sa nezapo─Ź├ştava doba primeran├í pod─ża druhu v├Żrobku ─Źi slu┼żby potrebn├í k odborn├ęmu pos├║deniu vady. Reklam├ícia vr├ítane odstr├ínenia vady mus├ş by┼ą vybaven├í bezodkladne, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície, pokia─ż sa pred├ívaj├║ci s kupuj├║cim nedohodne na dlh┼íej lehote. M├írne uplynutie tejto lehoty sa pova┼żuje za podstatn├ę poru┼íenie zmluvy a kupuj├║ci m├í pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą. Za okamih uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje okamih, kedy d├┤jde prejav v├┤le kupuj├║ceho (uplatnenie pr├íva z chybn├ęho plnenia) pred├ívaj├║cemu.

7.13 Pred├ívaj├║ci p├şsomne ÔÇőÔÇőinformuje kupuj├║ceho o v├Żsledku reklam├ície.

7.14 Pr├ívo z chybn├ęho plnenia kupuj├║cemu nen├íle┼ż├ş, ak kupuj├║ci pred prevzat├şm veci vedel, ┼że vec m├í vadu, alebo ak kupuj├║ci vadu s├ím sp├┤sobil.

7.15 V pr├şpade opr├ívnenej reklam├ície m├í kupuj├║ci pr├ívo na n├íhradu ├║─Źelne vynalo┼żen├Żch n├íkladov vzniknut├Żch v s├║vislosti s uplatnen├şm reklam├ície. Toto pr├ívo m├┤┼że kupuj├║ci u pred├ívaj├║ceho uplatni┼ą v lehote do jedn├ęho mesiaca po uplynut├ş z├íru─Źnej doby, v opa─Źnom pr├şpade ho s├║d nemus├ş prizna┼ą.

7.16 ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín s├║visiace so zodpovednos┼ąou pred├ívaj├║ceho za vady upravuje reklama─Źn├Ż poriadok pred├ívaj├║ceho.

8 Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

8.1 Z├íkazn├şkovi vznik├í pr├ívo na odst├║penie od k├║pnej zmluvy za podmienok upraven├Żch z├íkonom ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov, do 14 dn├ş odo d┼ła prevzatia tovaru resp. odo d┼ła uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby alebo zmluvy o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi, ak pred├ívaj├║ci v─Źas a riadne splnil informa─Źn├ę povinnosti pod─ża ust. ┬ž 3 Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku. Tovar sa pova┼żuje za prevzat├Ż kupuj├║cim okamihom, ke─Ć kupuj├║ci alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba s v├Żnimkou dopravcu prevezme v┼íetky ─Źasti objednan├ęho tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednan├ę kupuj├║cim v jednej objedn├ívke dod├ívaj├║ oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktor├Ż bol dodan├Ż ako posledn├Ż, alebo ak sa
 • dod├íva tovar pozost├ívaj├║ci z viacer├Żch dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledn├ęho dielu alebo posledn├ęho kusu, alebo ak sa
 • tovar dod├íva opakovane po─Źas vymedzen├ęho obdobia, okamihom prevzatia prv├ęho dodan├ęho tovaru.

8.2 Vr├íten├Ż tovar zasielajte kompletn├Ż a nepo┼íkoden├Ż bez zjavn├Żch zn├ímok neprimeran├ęho alebo nadmern├ęho pou┼ż├şvania. Tovar vr├í┼ąte so v┼íetk├Żm pr├şslu┼íenstvom. Odpor├║─Źame v├ím tovar poisti┼ą. Z├ísielky odoslan├ę na dobierku nepreber├íme. Tovar zasielajte pros├şm sp├Ą┼ą v p├┤vodnom obale, nepou┼ż├şvan├Ż a nepo┼íkoden├Ż v vr├ítane pr├şslu┼íenstva (origin├ílny doklad o k├║pe, z├íru─Źn├Ż list, n├ívod na pou┼żitie at─Ć.) na adresu: gaming.sk s.r.o., Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn. N├íklady na vr├ítenie tovaru zn├í┼ía z├íkazn├şk.

8.3 Z├íkazn├şk si svoje pr├ívo na odst├║penie od zmluvy m├┤┼że uplatni┼ą do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia tovaru, p├şsomne, elektronickou po┼ítou na adrese info@gaming.sk. Telefonicky a zaslan├şm SMS spr├ívy pr├ívo na odst├║penie od zmluvy uplatni┼ą nemo┼żno .

8.4 Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy z d├┤vodu vypredania z├ísob, nedostupnosti tovaru, alebo ak v├Żrobca, dovozca alebo dod├ívate─ż tovaru dohodnut├ęho v k├║pnej zmluve preru┼íil v├Żrobu alebo vykonal tak├ę z├íva┼żn├ę zmeny, ktor├ę znemo┼żnili realiz├íciu splnenia povinnost├ş pred├ívaj├║ceho vypl├Żvaj├║cich z k├║pnej zmluvy alebo z d├┤vodov vy┼í┼íej moci, alebo ak ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetk├ęho ├║silia, ktor├ę mo┼żno od neho spravodlivo po┼żadova┼ą, nie je schopn├Ż doda┼ą tovar z├íkazn├şkovi v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami alebo v cene, ktor├í je uveden├í v internetovom obchode. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż o tejto skuto─Źnosti okam┼żite informova┼ą kupuj├║ceho a vr├íti┼ą mu u┼ż zaplaten├║ z├ílohu za tovar dohodnut├Ż v k├║pnej zmluve v lehote do 14 dn├ş od ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy a to prevodom na ├║─Źet ur─Źen├Ż kupuj├║cim.

8.5 Formul├ír na odst├║penie od zmluvy je mo┼żn├ę vyplni┼ą tu (kliknut├şm sem sa V├ím zobraz├ş formul├ír na odst├║penie od zmluvy) Online formul├ír na odst├║penie od zmluvy tu .

8.6 Odst├║penie od k├║pnej zmluvy prostredn├şctvom formul├íra na odst├║penie od zmluvy pod─ża prech├ídzaj├║ceho bodu t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok mus├ş obsahova┼ą ├║daje v ┼łom po┼żadovan├ę. Kupuj├║ci je odst├║pen├şm od k├║pnej zmluvy povinn├Ż doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu tovar spolu s pr├şslu┼íenstvom vr├ítane origin├ílneho dokladu o k├║pe, z├íru─Źn├ęho listu, n├ívodu na pou┼żitie a pod. a pod─ża mo┼żnosti v origin├ílnom obale a to zaslan├şm na adresu gaming.sk s.r.o., Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn. . Z├ísielky odoslan├ę na dobierku nepreber├íme. Odpor├║─Źame tovar poisti┼ą.

8.7 Ak kupuj├║ci odst├║pi od k├║pnej zmluvy, zru┼íuje sa od za─Źiatku aj ka┼żd├í doplnkov├í zmluva s├║visiaca so zmluvou, od ktorej kupuj├║ci odst├║pil.

8.8 Po odst├║pen├ş od k├║pnej zmluvy pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu v┼íetky platby, ktor├ę kupuj├║ci preuk├ízate─żne uhradil v s├║vislosti s uzavret├şm k├║pnej zmluvy, najm├Ą k├║pnu cenu vr├ítane n├íkladov na doru─Źenie tovaru. Pred├ívaj├║ci v┼íak nie je povinn├Ż uhradi┼ą kupuj├║cemu dodato─Źn├ę n├íklady, ak si kupuj├║ci zvolil in├Ż sp├┤sob doru─Źenia, ako je najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż pred├ívaj├║cim. Dodato─Źn├Żmi n├íkladmi sa rozumie rozdiel medzi n├íkladmi na doru─Źenie, ktor├ę si zvolil kupuj├║ci a n├íkladmi na najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż pred├ívaj├║cim. Platby bud├║ kupuj├║cemu vr├íten├ę do 14 dn├ş odo d┼ła, ke─Ć bude pred├ívaj├║cemu doru─Źen├ę ozn├ímenie kupuj├║ceho o odst├║pen├ş od k├║pnej zmluvy. ├Ührada bude uskuto─Źnen├í rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Ż kupuj├║ci pou┼żil pri platbe pred├ívaj├║cemu, ak sa kupuj├║ci nedohodol s pred├ívaj├║cim na inom sp├┤sobe ├║hrady.

8.9 Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą kupuj├║cemu v┼íetky platby pod─ża bodu 8.10 t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok pred t├Żm, ako mu bol tovar od kupuj├║ceho doru─Źen├Ż alebo k├Żm kupuj├║ci nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą pred├ívaj├║cemu. Platba za zak├║pen├Ż tovar bude teda pred├ívaj├║cim uhraden├í kupuj├║cemu a┼ż po doru─Źen├ş tovaru sp├Ą┼ą na adresu uveden├║ v bode 8.6 t├Żchto VOP alebo po predlo┼żen├ş dokladu preukazuj├║ceho zaslanie tovaru sp├Ą┼ą pod─ża toho, ─Źo nastane sk├┤r.

8.10 V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci odst├║pi od zmluvy a doru─Ź├ş pred├ívaj├║cemu tovar, ktor├Ż je pou┼żit├Ż a je po┼íkoden├Ż alebo ne├║pln├Ż alebo hodnota predmetn├ęho tovaru je zn├ş┼żen├í v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru, m├í pred├ívaj├║ci vo─Źi kupuj├║cemu n├írok na n├íhradu ┼íkody vo v├Ż┼íke hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do p├┤vodn├ęho stavu resp. pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo po┼żadova┼ą od spotrebite─ża preplatenie zn├ş┼żenia hodnoty tovaru.

8.11 Kupuj├║ci je povinn├Ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą sp├Ą┼ą alebo odovzda┼ą pred├ívaj├║cemu tovar spolu s pr├şslu┼íenstvom vr├ítane origin├ílneho dokladu o k├║pe, z├íru─Źn├ęho listu, n├ívodu na pou┼żitie a pod. a pod─ża mo┼żnosti v origin├ílnom obale.

8.12 Pri odst├║pen├ş od zmluvy kupuj├║ci zn├í┼ía priame n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. Pri odst├║pen├ş od zmluvy kupuj├║ci zn├í┼ía priame n├íklady na vr├ítenie tovaru, ktor├Ż vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą prostredn├şctvom po┼íty. Priame n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru nemo┼żno primerane vypo─Ź├şta┼ą vopred.

8.13 V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci nespln├ş niektor├║ z povinnost├ş uveden├Żch v t├Żchto podmienkach, odst├║penie od k├║pnej zmluvy nie je platn├ę a ├║─Źinn├ę a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą v┼íetky preuk├ízate─żn├ę platby pod─ża bodu 8.10 t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok kupuj├║cemu a z├írove┼ł m├í n├írok na ├║hradu n├íkladov spojen├Żch s odoslan├şm tovaru nasp├Ą┼ą kupuj├║cemu.

8.14 Kupuj├║ci nem├┤┼że odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy predmetom ktorej je:

 • poskytnutie slu┼żby, ak sa jej poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby, a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş od pohybu cien na finan─Źnom trhu, ktor├Ż pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho spotrebite─ża (napr. puzdro na mobil s potla─Źen├Żm mot├şvom pod─ża ┼żelania z├íkazn├şka),
 • predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov (napr. kr├ęmy, ─Źistiace mlieka a ple┼ąov├ę vody, ─Źaje, oleje a pod.) a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,
 • predaj tovaru, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą vzh─żadom na svoju povahu po dodan├ş neoddelite─żne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,
 • predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tla─Źe s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale.

8.15 ÔÇőAk ste si zak├║pili tovar ako firma s platn├Żm I─îO, pr├ívo na odst├║penie od zmluvy v├ím nevznik├í – n├íkup na I─îO sa riadi Obchodn├Żm z├íkonn├şkom.

9 Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

9.1 Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny v t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach je splnen├í umiestnen├şm na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu pred├ívaj├║ceho.

9.2 V pr├şpade, ak je k├║pna zmluva uzatvoren├í v p├şsomnej forme, ak├íko─żvek jej zmena mus├ş ma┼ą p├şsomn├║ formu.

9.3 V pr├şpade pochybnost├ş sa zmluvn├ę strany dohodli, ┼że za dobu pou┼ż├şvania sa pova┼żuje doba od doru─Źenia tovaru kupuj├║cemu (vr├ítane d┼ła doru─Źenia) do d┼ła vr├ítenia tovaru pred├ívaj├║cemu, resp. odovzdan├şm tovaru kuri├ęrskej slu┼żbe za ├║─Źelom jeho prepravy pred├ívaj├║cemu.

9.4 Zmluvn├ę strany sa dohodli, ┼że komunik├ícia medzi nimi bude uskuto─Ź┼łovan├í najm├Ą vo forme e-mailov├Żch spr├ív, resp. prostredn├şctvom listov├Żch z├ísielok, pr├şpadne telefonicky.

9.5 K├║pne zmluvy uzavret├ę prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu sa spravuj├║ pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona ─Ź. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża, z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov, ako aj z├íkona ─Ź. 40/1964 Z. z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk a t├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami (─Ćalej len ÔÇ×VOPÔÇť) upravuj├║cimi podrobnosti pri ich uzatv├íran├ş a realiz├ícii. V┼íetky zmluvn├ę vz┼ąahy medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim s├║ uzatvoren├ę v s├║lade s pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. V pr├şpade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebite─ż, riadia sa pr├ívne vz┼ąahy neupraven├ę t├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami z├íkonom ─Ź. 513/1991 Z. z. Obchodn├Ż z├íkonn├şk, v platnom znen├ş.

9.6 Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ ├║─Źinnos┼ą vo─Źi kupuj├║cemu odoslan├şm elektronickej objedn├ívky kupuj├║cim.

9.7 Kupuj├║ci za┼íkrtnut├şm pol├ş─Źka pred odoslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że si tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pre─Ź├ştal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi s├║hlas├ş. Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę od 20.5.2020 Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zmeni┼ą VOP bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia.