I. Z├íkladn├ę ustanovenia

Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len “VOP”) upravuj├║ vz┼ąahy medzi zmluvn├Żmi stranami k├║pnej zmluvy, kedy na jednej strane je spolo─Źnos┼ą gaming.sk s.r.o., I─îO 53 011 040, DI─î: 2121250670, I─î DPH: SK2121250670, so s├şdlom Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn, zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Tren─Ź├şne, vlo┼żka ─Ź├şslo 39999/R ako pred├ívaj├║ci (─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ciÔÇť) a na strane druhej je kupuj├║ci, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą aj spotrebite─żom (─Ćalej len ÔÇ×kupuj├║ciÔÇť). D┼ła 1.3.2021 sme sa stali platite─żom DPH.

Kupuj├║cim je spotrebite─ż alebo podnikate─ż.

Spotrebite─żom je fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej ─Źinnosti alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti.

Pr├ívne vz┼ąahy pred├ívaj├║ceho so spotrebite─żom v├Żslovne neupraven├ę t├Żmito VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├ík. ─Ź 40/1964 Zb., Ob─Źiansky z├íkonn├şk, ako aj s├║visiacimi predpismi.

Podnikate─żom sa rozumie:

 1. osoba zap├şsan├í v obchodnom registri,
 2. osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia,
 3. osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade in├ęho ne┼ż ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia pod─ża osobitn├Żch predpisov,
 4. osoba, ktor├í vykon├íva po─żnohospod├írsku v├Żrobu a je zap├şsan├í do evidencie pod─ża osobitn├ęho predpisu.

Pr├ívne vz┼ąahy pred├ívaj├║ceho s kupuj├║cim, ktor├Żm je podnikate─ż, v├Żslovne neupraven├ę t├Żmito VOP ani zmluvou medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├ík. ─Ź. 513/1991 Zb., Obchodn├ęho z├íkonn├şka v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, ako aj s├║visiacimi predpismi. V pr├şpade ak├Żchko─żvek rozdielov medzi VOP a individu├ílnou zmluvou, m├í prednos┼ą text zmluvy.

Kupuj├║ci podan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito VOP a ┼że s nimi s├║hlas├ş, a to v znen├ş platnom a ├║─Źinnom v momente odoslania objedn├ívky.

Kupuj├║ci si je vedom├Ż, ┼że mu k├║pou produktov, ktor├ę s├║ v obchodnej ponuke pred├ívaj├║ceho, nevznikaj├║ ┼żiadne pr├íva na pou┼ż├şvanie registrovan├Żch zna─Źiek, obchodn├Żch n├ízvov, firemn├Żch l├┤g ─Źi patentov pred├ívaj├║ceho alebo ─Ćal┼í├şch firiem, ak nie je v konkr├ętnom pr├şpade osobitnou zmluvou dohodnut├ę inak.

Fakt├║ru obsahuj├║cu z├íkladn├ę ├║daje zmluvy dostane Kupuj├║ci emailom. Podrobnosti o objedn├ívke spolu s fakt├║rou n├íjde kupuj├║ci vo svojom z├íkazn├şckom “├Ü─Źte” po kliknut├ş na “Hist├│ria objedn├ívok”. Kupuj├║ci s t├Żmto s├║hlas├ş. V pr├şpade z├íujmu o zaslanie fakt├║ry v papierovej forme je mo┼żn├ę vyu┼żi┼ą n├í┼í kontaktn├Ż formul├ír.ÔÇť

II. K├║pna zmluva

1. Uzavretie k├║pnej zmluvy

N├ívrhom na uzavretie k├║pnej zmluvy je umiestnenie pon├║kan├ęho tovaru pred├ívaj├║cim na str├ínky, k├║pna zmluva vznik├í odoslan├şm objedn├ívky kupuj├║cim a prijat├şm objedn├ívky pred├ívaj├║cim. Toto prijatie pred├ívaj├║ci bezodkladne potvrd├ş kupuj├║cemu informat├şvnym emailom na zadan├Ż email, na vznik zmluvy v┼íak toto potvrdenie nem├í vplyv. Vzniknut├║ zmluvu (vr├ítane dohodnutej ceny) mo┼żno meni┼ą alebo ru┼íi┼ą len na z├íklade dohody str├ín alebo na z├íklade z├íkonn├Żch d├┤vodov. Pre v├Żnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objedn├ívanie.

Uzavret├í zmluva je pred├ívaj├║cim archivovan├í po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlh┼íie v┼íak na dobu pod─ża pr├şslu┼ín├Żch pr├ívnych predpisov, za ├║─Źelom jej ├║spe┼ín├ęho splnenia a nie je pr├şstupn├í tret├şm nez├║─Źastnen├Żm stran├ím. Inform├ície o jednotliv├Żch technick├Żch krokoch ved├║cich k uzatvoreniu zmluvy s├║ zrejm├ę z t├Żchto obchodn├Żch podmienok, kde je tento proces zrozumite─żne pop├şsan├Ż. Kupuj├║ci m├í mo┼żnos┼ą pred vlastn├Żm odoslan├şm objedn├ívky ju skontrolova┼ą a pr├şpadne opravi┼ą.

2. Dodanie predmetu k├║py

K├║pnou zmluvou sa pred├ívaj├║ci zav├Ązuje, ┼że kupuj├║cemu odovzd├í vec, poskytne digit├ílny obsah/licenciu, ktor├í je predmetom k├║py, a umo┼żn├ş mu nadobudn├║┼ą vlastn├şcke pr├ívo/licenciu k nej, a kupuj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że vec/digit├ílny obsah prevezme a zaplat├ş pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu.

Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje vlastn├şcke pr├ívo k veci, a preto sa kupuj├║ci stane vlastn├şkom a┼ż po ├║plnom zaplaten├ş k├║pnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo pou┼żije v pr├şpade zak├║penia licencie ─Źi slu┼żby.

Pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu odovzd├í vec, i doklady, ktor├ę sa k veci vz┼ąahuj├║, a umo┼żn├ş kupuj├║cemu nadobudn├║┼ą vlastn├şcke pr├íva k veci/licencii v s├║lade so zmluvou.

Pred├ívaj├║ci spln├ş povinnos┼ą odovzda┼ą vec Kupuj├║cemu, ak mu umo┼żn├ş naklada┼ą s vecou v mieste plnenia a v─Źas mu to ozn├ími. Pred├ívaj├║ci odovzd├í kupuj├║cemu predmet k├║py v ujedanom mno┼żstve, akosti a preveden├ş.

Kupuj├║ci t├Żmto vyslovuje s├║hlas s t├Żm, ┼że mu k zak├║pen├ęmu tovaru nemus├ş by┼ą dodan├Ż n├ívod na jeho pou┼ż├şvanie v sloven─Źine.

Kupuj├║ci je povinn├Ż pri pou┼ż├şvan├ş v┼íetk├ęho elektronick├ęho obsahu zak├║pen├ęho v e-shope dodr┼żiava┼ą povinnosti stanoven├ę t├Żmito VOP (pre ├║─Źely VOP sa rozumie vr├ítane SW a pod.) a pr├ívnymi predpismi upravuj├║cimi autorsk├ę diela a konkr├ętnymi licen─Źn├Żmi podmienkami dan├ęho produktu (napr. EULA). Pokia─ż kupuj├║ci poru┼í├ş takto stanoven├ę povinnosti, potom je povinn├Ż uhradi┼ą pr├şpadn├║ n├íhradu ┼íkody, pri─Źom tak├ęto jednanie m├┤┼że ma┼ą taktie┼ż trestnopr├ívne n├ísledky.

Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż v┼íetky elektronick├ę diela pou┼ż├şva┼ą v├Żhradne pre svoju osobn├║ potrebu, ak nie je v licen─Źn├Żch podmienkach uveden├ę nie─Źo in├ę, pri─Źom ├║─Źelom tohto u┼ż├şvania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospod├írskeho alebo obchodn├ęho prospechu.

Kupuj├║ci taktie┼ż nie je opr├ívnen├Ż kop├şrova┼ą zak├║pen├Ż elektronick├Ż obsah, ani ho in├Żm sp├┤sobom rozmno┼żova┼ą, zhotovova┼ą z neho opisy, v├Żstri┼żky a inak s n├şm naklada┼ą v rozpore s autorsk├Żmi pr├ívami, in├Żmi pr├ívnymi predpismi alebo licen─Źn├Żmi podmienkami dan├ęho produktu. Pr├şstup k elektronick├ęmu obsahu m├┤┼że by┼ą zak├ízan├Ż, ─Źi licencia m├┤┼że by┼ą deaktivovan├í v pr├şpade, ak bol elektronick├Ż obsah z├şskan├Ż v d├┤sledku protipr├ívnej ─Źinnosti.

III. Ceny

V┼íetky ceny s├║ zmluvn├ę. V on-line e-shope s├║ v┼żdy aktu├ílne a platn├ę ceny. Ceny s├║ kone─Źn├ę, tzn. vr├ítane DPH, pr├şp. v┼íetk├Żch ─Ćal┼í├şch dan├ş a poplatkov, ktor├ę mus├ş spotrebite─ż pre z├şskanie tovaru zaplati┼ą.

Akciov├ę ceny platia do vypredania z├ísob pri uveden├ş po─Źtu kusov akciov├ęho tovaru alebo po dobu ─Źasovo ur─Źen├║.

IV. Objednávanie

Kupuj├║ci dostane tovar za cenu platn├║ v ─Źase objednania. Kupuj├║ci m├í mo┼żnos┼ą sa pred vykonan├şm objedn├ívky obozn├ími┼ą s celkovou cenou vr├ítane DPH a v┼íetk├Żmi ─Ćal┼í├şmi poplatkami (PHE a pod). T├íto cena bude uveden├í v objedn├ívke a v spr├íve potvrdzuj├║cej prijatie objedn├ívky tovaru.

Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że m├┤┼żu nasta┼ą pr├şpady, kedy ned├┤jde k uzatvoreniu zmluvy medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim, a to hlavne v pr├şpade, kedy kupuj├║ci objedn├í tovar za cenu zverejnen├║ omylom v d├┤sledku chyby intern├ęho informa─Źn├ęho syst├ęmu pred├ívaj├║ceho.

Pred├ívaj├║ci v takom pr├şpade kupuj├║ceho informuje o takejto skuto─Źnosti. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo prehl├ísi┼ą k├║pnu zmluvu za neplatne uzatvoren├║, pokia─ż do┼ílo ku zneu┼żitiu osobn├Żch ├║dajov, zneu┼żitiu platobnej karty a pod., alebo z d├┤vodu z├ísahu spr├ívneho ─Źi s├║dneho org├ínu, o takomto postupu bude kupuj├║ci informovan├Ż.

Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że v uveden├Żch pr├şpadoch nem├┤┼że k├║pna zmluva platne vznikn├║┼ą.

V. Odst├║penie od zmluvy

5.1 Odst├║penie od k├║pnej zmluvy zo strany kupuj├║ceho
Kupuj├║ci m├í pr├ívo v s├║lade so z├íkonom O ochrane spotrebite─ża pri z├ísielkovom predaji ─Ź. 108/2000 Z.z. odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy do 14 dn├ş od prevzatia tovaru. V pr├şpade uplatnenia tohto pr├íva je kupuj├║ci povinn├Ż dodr┼ża┼ą podmienky a postup uveden├Ż v bode 5.2. VOP.

5.2 Ako postupova┼ą v pr├şpade odst├║penia od k├║pnej zmluvy
Vzh─żadom k tomu, ┼że v pr├şpade odst├║penia sa zmluva od za─Źiatku ru┼í├ş, vr├íti alebo nahrad├ş dod├ívate─ż kupuj├║cemu a kupuj├║ci dod├ívate─żovi v┼íetky vz├íjomne prijat├ę plnenia.
Ak sa z├íkazn├şk rozhodne pre odst├║penie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinn├Ż dodr┼ża┼ą nasleduj├║ce podmienky:

* kontaktova┼ą n├ís (vi─Ć kontakt) so ┼żiados┼ąou o odst├║penie od zmluvy s uveden├şm ─Ź├şsla objedn├ívky, mena a priezviska, d├ítumu n├íkupu a svojim ─Ź├şslom ├║─Źtu ─Źi adresou pre vr├ítenie pe┼łaz├ş.
* ak kupuj├║ci u┼ż tovar obdr┼żal a prevzal, za┼íle ho sp├Ą┼ą na na┼íu adresu uveden├║ v sekcii kontakt a to za nasleduj├║cich podmienok:

 • tovar nesmie by┼ą pou┼żit├Ż
 • tovar mus├ş by┼ą kompletn├Ż
 • za┼ílite spolu s dokladom o k├║pe – fakt├║ra

 

Odst├║penie a tovar zasielajte na adresu:

 1. gaming.sk, s.r.o.,┬á Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn
 2. alebo na email: info@gaming.sk

Tovar by mal kupuj├║ci vr├íti┼ą najnesk├┤r do 14 dn├ş od d┼ła odst├║penia od zmluvy ├║pln├Ż, s kompletnou dokument├íciou a spolu s vyplnen├Żm formul├írom na odst├║penie od zmluvy. Ktor├Ż n├íjdete TU.

Pri splnen├ş v┼íetk├Żch vy┼í┼íie uveden├Żch podmienok pre vr├ítenie tovaru V├ím peniaze za tovar za┼íleme prevodom na V├í┼í ├║─Źet a to najnesk├┤r do 14 pracovn├Żch dn├ş po fyzickom obdr┼żan├ş tovaru.
Tovar mus├ş by┼ą zaslan├Ż doporu─Źene a poisten├Ż, nako─żko neru─Ź├şme za jeho pr├şpadn├║ stratu na ceste k n├ím. Z├ísielky na dobierku nebud├║ akceptovan├ę.
V pr├şpade nesplnenia niektorej z vy┼í┼íie uveden├Żch podmienok nebude akceptovan├ę odst├║penie od objedn├ívky a tovar bude vr├íten├Ż na n├íklady odosielaj├║ceho nasp├Ą┼ą.

5.3 Vr├ítenie tovaru – Z├íkazn├şk je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy bez udania d├┤vodu v s├║lade s ust. ┬ž 7 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku v lehote 14 dn├ş od prevzatia tovaru alebo odo d┼ła uzavretia zmluvy o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi (napr. e-knihy, software a pod.). V pr├şpade, ak v r├ímci jednej objedn├ívky bol tovar dodan├Ż oddelene, lehota na odst├║penie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktor├Ż bol dodan├Ż ako posledn├Ż. Z├íkazn├şk m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy aj pred za─Źat├şm plynutia lehoty na odst├║penie. Ak z├íkazn├şk odst├║pi od zmluvy, ru┼í├ş sa t├Żm aj ka┼żd├í pr├şpadn├í doplnkov├í zmluva s ┼łou s├║visiaca. Priame n├íklady na vr├ítenie tovaru zn├í┼ía spotrebite─ż.

V s├║lade s ust. ┬ž 7 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. z├íkazn├şk nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale a predaj periodickej tla─Źe,
 • predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovo-obrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak z├íkazn├şk tento obal rozbalil, ─Źi po z├şskan├ş unik├ítneho produktov├ęho ─Ź├şsla umo┼ż┼łuj├║c in┼ítal├íciu a aktiv├íciu softv├ęru,
 • poskytovanie elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom z├íkazn├şka a z├íkazn├şk vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż, napr. tovar textiln├ęho charakteru.

Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy ste povinn├Ż uplatni┼ą p├şsomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi (e-mail).

Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ste ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy odoslali najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty.

Odst├║pen├şm od zmluvy sa k├║pna zmluva (resp. zmluva o poskytovan├ş elektronick├ęho obsahu nedod├ívan├ęho na hmotnom nosi─Źi) ru┼í├ş od za─Źiatku. V s├║lade s ust. ┬ž517 ods. 1 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka m├┤┼że z├íkazn├şk uplatni┼ą odst├║penie aj len vo vz┼ąahu k ─Źasti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. z├ív├Ąznej objedn├ívky bolo dodanie nieko─żk├Żch titulov) a v takom pr├şpade sa zmluva ru┼í├ş len v tejto ─Źasti.

VI. Platobn├ę podmienky

Pred├ívaj├║ci akceptuje nasleduj├║ce platobn├ę podmienky:

 1. platba vopred bankov├Żm prevodom na ─Ź├şslo ├║─Źtu: SK5183300000002401812877,
 2. Besteron platobná brána.

Tovar zost├íva do ├║pln├ęho zaplatenia a prevzatia majetkom pred├ívaj├║ceho, av┼íak nebezpe─Źenstvo ┼íkody na veci prech├ídza prevzat├şm tovaru na kupuj├║ceho. Faktura─Źn├ę ├║daje kupuj├║ceho nie je mo┼żn├ę meni┼ą sp├Ątne po odoslan├ş objedn├ívky.

VII. Dodacie podmienky

1. Sp├┤soby dodania

Pred├ívaj├║ci zais┼ąuje ─Źi sprostredkov├íva nasleduj├║ce sp├┤soby dodania:

 1. zasielanie emailom.
 2. kuri├ęrom

V pr├şpade z├ísahu vy┼í┼íej moci, ─Źi v├Żpadku informa─Źn├ęho syst├ęmu Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za oneskoren├ę dodanie tovaru.

VIII. Z├íru─Źn├ę podmienky a reklama─Źn├Ż poriadok

Na v┼íetky ÔÇőÔÇőprodukty sa vz┼ąahuje z├íruka v d─║┼żke 24 mesiacov.

Po┼íkoden├Ż tovar

Spotrebite─ż je zodpovedn├Ż za ak├ęko─żvek zn├ş┼żenie hodnoty tovaru v d├┤sledku zaobch├ídzania s n├şm in├Żm sp├┤sobom, ne┼ż ak├Ż je potrebn├Ż na zistenie povahy, vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Kupuj├║ci je povinn├Ż bezprostredne pri dodan├ş prekontrolova┼ą stav z├ísielky (po─Źet bal├şkov, neporu┼íenos┼ą, pr├şp. po┼íkodenie bal├şka). Kupuj├║ci m├í pr├ívo odmietnu┼ą prevzatie ne├║plnej alebo po┼íkodenej z├ísielky.

Po┼íkodenie tovaru, ktor├ę nebolo zjavne vidite─żn├ę v ─Źase prevzatia, je potrebn├ę nahl├ísi┼ą pomocou kontaktn├ęho formul├íra na https://gaming.sk/kontakt/ najnesk├┤r v de┼ł prevzatia. Neskor┼íie reklam├ície po┼íkodenia tovaru nebud├║ uznan├ę.

Reklamácia

E┼íte ne┼ż sa rozhodnete reklamova┼ą nefunk─Źn├Ż druhotn├Ż softv├ęr, mrknite sa do sekcie ” N├ívod na in┼ítal├íciu”, kde n├íjdete postupy, ako aktivova┼ą zak├║pen├Ż softv├ęr.

V pr├şpade, ┼że produkt naozaj nefunguje (softv├ęr sa ned├í aktivova┼ą), vypl┼łte Reklama─Źn├Ż protokol . Reklama─Źn├Ż protokol odo┼ílite bu─Ć e-mailom na info@gaming.sk alebo po┼ítou na adresu: gaming.sk, s.r.o. Bavln├írska 314/8, 911 05 Tren─Ź├şn.

Pri uplatnen├ş reklam├ície je potrebn├ę predlo┼żi┼ą nasleduj├║ce doklady:

 1. reklama─Źn├Ż formul├ír na stiahnutie TU
 2. k├│pia dokladu o k├║pe ( fakt├║ra, da┼łov├Ż doklad alebo z├íru─Źn├Ż list).
 3. softv├ęr – printscreen hl├ísenia probl├ęmu s aktiv├íciou produktu, s vidite─żn├Żm d├ítumom a ─Źasom vytvorenia.

 

Ako dlho budem ─Źaka┼ą na vybavenie mojej reklam├ície?

Reklam├ície rie┼íime v ─Źo najkrat┼íom ─Źase, najnesk├┤r v┼íak do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície tak, ako n├ím uklad├í z├íkon. Ak sa dohodneme na dobe dlh┼íej ako 30 dn├ş, bude to zap├şsan├ę v reklama─Źnom protokole. Podmienkou pre r├Żchle vybavenie Va┼íej reklam├ície je spr├ívne vyplnen├Ż reklama─Źn├Ż protokol. Akon├íhle je reklam├ícia ukon─Źen├í a vybaven├í, informujeme na┼íich z├íkazn├şkov e-mailom.

IX. Riešenie sporov

V pr├şpade, ┼że d├┤jde k z├ísahu do pr├ív Kupuj├║ceho, osoba, do ktorej pr├ív sa v s├║vislosti s e-shopom ak├Żmko─żvek sp├┤sobom zasiahlo, alebo ktor├í tvrd├ş, ┼że sa do jej pr├ív zasiahlo, je povinn├í rie┼íi┼ą spor s pred├ívaj├║cim prioritne mimos├║dnym rokovan├şm prostredn├şctvom Kontaktn├ęho formul├íra, alebo e-mailom na info@gaming.sk.

V pr├şpade, ┼że do 2 mesiacov ned├┤jde k mimos├║dnemu rie┼íeniu sporu, je t├íto osoba opr├ívnen├í obr├íti┼ą sa na pr├şslu┼ín├Ż s├║d.

Kupuj├║ci je povinn├Ż Pred├ívaj├║cemu bezodkladne p├şsomne ozn├ími┼ą, ┼że do┼ílo k z├ísahu do jeho pr├ív, a tie┼ż kto, ak├Żm sp├┤sobom a kedy mal z├ísah vykona┼ą, a v pr├şpade s├║dneho sporu s├║visiaceho s e-shopom je povinn├Ż bezodkladne p├şsomne ozn├ími┼ą Pred├ívaj├║cemu, ┼że tak├Żto spor prebieha.

Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż obr├íti┼ą sa na Pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu v pr├şpade, ┼że Pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva. Ak Pred├ívaj├║ci na tak├║to ┼żiados┼ą odpovie zamietavo, alebo na ┼łu neodpovie do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania, m├í Kupuj├║ci pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov. Subjektmi alternat├şvneho rie┼íenia sporov s├║ org├íny a opr├ívnen├ę pr├ívnick├ę osoby v zmysle ┬ž 3 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z. z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a to napr. Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, pri─Źom Pou┼ż├şvate─ż je opr├ívnen├Ż si vybra┼ą subjekt alternat├şvneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov na ktor├Ż sa obr├íti. E-mailov├Ż kontakt na spolo─Źnos┼ą je info@gaming.sk. Pou┼ż├şvate─ż pri podan├ş n├ívrhu postupuje v zmysle ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z. z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov. Alternat├şvnym rie┼íen├şm sporov mo┼żno urovna┼ą spor medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim. Hodnota sporu, ktor├Ż sa urovn├íva alternat├şvnym rie┼íen├şm sporov, mus├ş presahova┼ą sumu 20,- eur. Subjekt alternat├şvneho rie┼íenia sporov m├┤┼że po┼żadova┼ą od Kupuj├║ceho poplatok za za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu najviac sumu p├Ą┼ą eur vr├ítane dane z pridanej hodnoty, a to najsk├┤r s├║─Źasne so zaslan├şm ozn├ímenia o za─Źat├ş alternat├şvneho rie┼íenia sporu.

Kupuj├║ci s├║ opr├ívnen├ş pou┼żi┼ą platformu rie┼íenia sporov online (─Ćalej len ako ÔÇ×RSOÔÇť) na rie┼íenie svojich sporov, v jazyku, ktor├ş si zvolia. Pou┼ż├şvate─ż m├┤┼że na alternat├şvne rie┼íenie svojho sporu vyu┼żi┼ą platformu RSO, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupuj├║ci pri predkladan├ş podania platforme RSO vypln├ş elektronick├Ż formul├ír s┼ąa┼żnosti. Inform├ície, ktor├ę predlo┼ż├ş, musia by┼ą dostato─Źn├ę na ur─Źenie pr├şslu┼ín├ęho subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov online. Kupuj├║ci m├┤┼że prilo┼żi┼ą dokumenty na podporu svojej s┼ąa┼żnosti.

XI. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

Tieto VOP a vz┼ąah medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim na nich zalo┼żen├Ż sa riadi slovensk├Żm pr├ívom, a to bez uplat┼łovania ak├Żchko─żvek kol├şznych ustanoven├ş tohto pr├íva. V pr├şpade, ┼że niektor├ę ustanovenie t├Żchto VOP sa uk├í┼że ako neplatn├ę, ne├║─Źinn├ę alebo nevym├íhate─żn├ę, nebude ma┼ą t├íto skuto─Źnos┼ą vplyv na ostatn├ę┬á ustanovenia VOP a tieto ostatn├ę ustanovenia VOP zost├ívaj├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę.

Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę od 20.5.2020 Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zmeni┼ą VOP bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia.